Menu

Resultaten onderzoek FreeStyle Libre

Tussen december 2020 en maart 2021 is een onderzoek uitgevoerd onder patiënten van het KDCN die de FreeStyle Libre (FSL) gebruiken of hebben gebruikt.

Onderzoek

De onderzoekers waren Michelle Tiemessen (student-onderzoeker), drs. Renée van Piggelen (kinderarts) en dr. Bas Schouwenberg (internist-diabetoloog). In dit onderzoek is gekeken naar wat het effect is geweest van de inzet van de FSL op de regulatie van de diabetes bij kinderen met diabetes type 1. Ook waren we benieuwd naar of het hierbij uitmaakt op welke manier er instructie over het gebruik van de FSL is gegeven en door wie dit is gedaan. Daarnaast is er gekeken naar de patiëntervaringen bij het gebruik van de FSL. Hieronder vind je een samenvatting van de resultaten.

Regulatie van de diabetes

We hebben twee groepen met elkaar vergeleken: patiënten die instructie over het gebruik van de FSL door medewerkers van het KDCN hebben ontvangen en patiënten die op een andere manier instructie hebben ontvangen, bijvoorbeeld via de fabrikant. Het blijkt dat het niet uitmaakt hoe je geïnstrueerd wordt, in beide groepen was het verschil in HbA1c voor en na de start van de FSL namelijk vergelijkbaar. Wel is het belangrijk dát er instructie gegeven wordt, maar het maakt dus niet uit door wie en op welke manier. Verder hebben we gekeken of het HbA1c daalt na het starten met de FSL. Dat is inderdaad op korte termijn (na drie maanden) het geval, maar op langere termijn (tot een jaar) neemt deze daling af en stijgt het HbA1c weer. Dit is ook bekend uit andere studies die hiernaar gedaan zijn.

Patiëntervaringen met de FSL

We hebben ook gekeken naar de patiëntervaringen. Deze zijn positief: 83,4% is (zeer) tevreden over de FSL. De belangrijkste redenen om te starten met de FSL waren om geen vingerprik meer te gebruiken en om meer informatie over bloedsuiker(schommelingen) te krijgen. De meest genoemde positieve ervaringen zijn het minder vaak gebruiken van een vingerprik, het vaker controleren van de bloedsuiker, het hebben van meer inzicht in de diabetes en het makkelijker controleren van de bloedsuiker in het bijzijn van andere mensen.

Toch ervaren patiënten ook problemen bij het gebruik van de FSL. Bijvoorbeeld dat de sensor niet 14 dagen blijft zitten, dat deze meetfouten geeft en het ontstaan van huidreacties.

Stellingen

Tot slot hebben we patiënten en ouders/verzorgers nog een aantal stellingen voorgelegd. Deze zijn te zien in de afbeeldingen. Wat hierbij opvalt is dat zowel patiënten als ouders/verzorgers aangeven dat de FSL de zorgen over de bloedsuikers vermindert en de last van de diabetes verlaagt. Verder hebben zij geen moeite om om te gaan met de extra informatie over de bloedsuikers die de sensor hen geeft. Ook geven ouders/verzorgers aan hun kind meer los te kunnen laten door de inzet van de FSL. De meeste patiënten hebben geen problemen met de zichtbaarheid van de sensor.

Grafiek stellingen kind - KDCN

Afbeelding: grafiek stellingen kind in onderzoek FreeStyle Libre

Grafiek stellingen ouders_verzorgers - KDCN

Afbeelding: grafiek stellingen ouders-verzorgenden in onderzoek FreeStyle Libre

Conclusie

Met dit onderzoek is een beeld gekregen van de patiëntervaringen bij het gebruik van de FSL. Deze kunnen gebruikt worden bij het informeren van nieuwe gebruikers. Instructie vanuit het KDCN lijkt even goed te zijn als een andere instructiemethode. Er kan daarom samen met de patiënt een individuele en passende keuze gemaakt worden.

Dankwoord

Wij willen alle patiënten en ouders/verzorgers bedanken voor hun deelname aan het onderzoek.

Vragen?

Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.